czwartek, 12 lipca 2012

Ocena ryzyka - określanie zasadniczych wymagań dla maszyn

Przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia mających zastosowanie do danej maszyny zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zapewnić jej producent lub jego upoważniony przedstawiciel.
Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby uwzględniała wyniki oceny ryzyka w celu określenia mających zastosowanie do niej zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 
 Ocena ryzyka - określanie zasadniczych wymagań dla maszyn

W procesie oceny ryzyka w celu określenia mających zastosowanie do danej maszyny zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien:
  • określić ograniczenia dotyczące danej maszyny, w tym zastosowania zgodnego z przeznaczeniem i wszelkiego możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia,
  • zidentyfikować zagrożenia, jakie może stwarzać dana maszyna, i związane z tym sytuacje niebezpieczne,
  • oszacować ryzyko, biorąc pod uwagę ciężkość możliwych urazów lub uszczerbku na zdrowiu i prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
  • ocenić ryzyko w celu ustalenia, czy wymagane jest jego zmniejszenie, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), dalej: rozporządzenie,
  • wyeliminować zagrożenia lub zmniejszyć ryzyko związane z nimi przez zastosowanie odpowiednich środków ochronnych - zgodnie z hierarchią określoną w § 10 ust. 3 rozporządzenia
(§ 9 ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia).
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mają zastosowanie jeżeli dla danej maszyny występują zagrożenia odpowiadające określonemu zasadniczemu wymaganiu podczas użytkowania w warunkach przewidzianych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela bądź możliwych do przewidzenia sytuacjach odbiegających od normalnych (§ 9 ust. 3 rozporządzenia).
Wyjątkiem są tu wymagania określone w § 10-12 i 56-60 rozporządzenia, które mają zastosowanie do wszystkich maszyn, do których stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia (§ 9 ust. 3 rozporządzenia).
Natomiast jeżeli przy uwzględnieniu aktualnego poziomu techniki spełnienie celów określonych w zasadniczych wymaganiach jest niemożliwe, dana maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić maksymalne zbliżenie się do tych celów (§ 9 ust. 4 rozporządzenia).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz