środa, 24 października 2012

Nieprawidłowości w zakładzie pracy - kogo zawiadomić?

Nieprawidłowości w zakładzie pracy - kogo zawiadomić?

Zgłoszenie do organu zajmującego się warunkami pracy powinno być sprawą ostateczną, po wyczerpaniu innych możliwości rozwiązania problemu. Jeżeli w zakładzie jest zatrudniony specjalista ds. bhp (nawet niebędący pracownikiem zakładu, a np. wykonujący prace na zlecenie), w pierwszej kolejności występujące zagrożenia należy zgłosić jemu. Pracownik ten ma obowiązek podjąć działania - wystąpić do pracodawcy o usunięcie nieprawidłowości.
Społeczna inspekcja pracy
Jeżeli w zakładzie funkcjonuje społeczna inspekcja pracy to zagrożenia należy zgłosić SIP, która powinna podjąć takie same działania jak pracownik służby bhp, z tym, że jego skuteczność może być większa, gdyż ma prawo wydania kierownikowi zakładu pracy zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień, czyniąc jednocześnie stosowny zapis w zakładowej księdze zaleceń i uwag SIP. Pracodawca (kierownik zakładu) ma obowiązek zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Gdy pracodawca wykonuje zadania służby bhp
Jeżeli w zakładzie zadania służby bhp wykonuje sam pracodawca - to jemu należy zgłosić zagrożenia. Ale taka sytuacja może wystąpić tylko, gdy:
  • zakład zatrudnia do 10 pracowników,
  • zakład zatrudnia do 20 pracowników i zakwalifikowany jest do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Zgłoszenia, czy do służby bhp, czy do SIP czy do pracodawcy najlepiej dokonać w formie pisemnej, żeby był ślad i łatwiejsze upomnienie się o podjęcie działań.
Zgłoszenie nieprawidłowości do PIP
W sytuacji, gdy powyższe działania zgłaszającego nie przyniosą rezultatu, to nieprawidłowości - zagrożenia można zgłosić w formie pisemnej lub telefonicznej albo drogą elektroniczną do Okręgowej (lub jej oddziału) Państwowej Inspekcji Pracy działającej na terenie siedziby zakładu pracy i jest to działanie zgodne z obowiązującym prawem, gdyż:
  • na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy, może to być, np. nakazanie usunięcia nieprawidłowości, a nawet wstrzymanie pracy przecinarki do czasu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy,
  • pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich konsekwencji z tytułu składania wniosków do PIP dotyczących spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz