czwartek, 15 listopada 2012

Najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy stolarza

Stolarz w czasie swojej pracy wykonuje wiele różnorodnych czynności: dobiera odpowiednie rodzaje drewna, materiały drewnopochodne, wykonuje elementy drewniane, drewnopochodne. Stosuje kleje, farby, lakiery. Stolarz wycina i łączy elementy np. mebli, okleja meble fornirem lub płytami laminowanymi. Szlifuje i lakieruje powierzchnie drewniane, montuje wytworzone elementy. Praca stolarza to m. in. wykonywanie czynności związanych z transportem, magazynowaniem, obsługą różnego rodzaju maszyn i urządzeń wykorzystywanych w stolarni.
Pracownik wykonujący zawód stolarza narażony jest na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących przy wykonywaniu tego zawodu. Dlatego właśnie tak istotne jest właściwe przeszkolenie stanowiskowe pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy.

Najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy stolarza

Aby stosować ochronę przed zagrożeniami najpierw należy zidentyfikować najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy stolarza.O zagrożeniach należy poinformować szkolonych pracowników w tracie pierwszej fazy szkolenia, są to podstawowe informacje dla szkolonego pracownia a także dla szkolącego.
Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi
Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi to przede wszystkim:
 • uderzenie, pochwycenie, wciągnięcie przez obracające się elementy obrabiarek do drewna (koła napędowe, sprzęgła, wrzeciona, przekładnie, narzędzia skrawające - brak osłon obracających się części obrabiarek do drewna, niestosowanie popychaczy, luźne rękawy, luźne elementy odzieży itp., narażenie na ciężkie uszkodzenia ciała - zmiażdżenia, obcięcia palców lub rąk, przecięcia),
 • upadek na płaszczyźnie, przewrócenie się, potknięcie się (brak ładu na ciągach i drogach komunikacyjnych, niewłaściwy sposób składowania materiałów, zastawione drogi komunikacyjne składowanymi materiałami, wyrobami, nieład na stanowisku pracy, brak wolnej przestrzeni na stanowisku pracy, nieuprzątnięte odpady, ubytki w podłodze, progi na ciągach komunikacyjnych),
 • przygniecenie, uwięzienie, uderzenie (np. przez środki transportu wewnątrzzakładowego np. wózki, przez transportowane materiały np. płyty, bele drewna ),
 • upadek przedmiotu, materiałów, narzędzi (np. płyt, belek drewna w czasie składowania, zdejmowania surowców z regałów, półek, niewłaściwy sposób składowania płyt - składowanie płyt pod niewłaściwym kątem),
 • upadek z wysokości, upadek na niższy poziom (np. w czasie wchodzenia po drabinie, w czasie prac magazynowych),
 • uderzenie przez obrabiane materiały (odrzut obrabianych materiałów głównie z powodu niejednorodności obrabianego materiału - zakleszczenia, zaciśnięcia obrabianego materiału , odpryski, odłamki ciętych płyt),
 • porażenie prądem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów zasilających urządzenia elektryczne, obrabiarki przenośne, przebicia, niewłaściwy stan techniczny urządzeń),
 • zagrożenia pożarem (niewłaściwy stan techniczny instalacji elektrycznej, brak ładu i porządku, zapylenie, zlegania kurzu, gromadzenie się ładunków elektryczności statycznej, brak lub niewłaściwy stan wentylacji, niewłaściwy stan techniczny obrabiarek - nagrzanie się elementów obrabiarki do temperatury zapłonu drewna, wyrzucenie przez obrabiarkę tlących się cząstek drewna, palenie papierosów w pomieszczeniach stolarni),
 • zagrożenie wybuchem (pyły powstające przy obróbce drewna suchego i materiałów drewnopochodnych tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe - wybuch pyłu drzewnego np. z powodu niewłaściwego stanu technicznego przewodów elektrycznych, niewłaściwa wentylacja, zapylenie, gromadzenie się ładunków elektryczności statycznej),
 • uderzenie człowieka o nieruchome przedmioty (regały, obrabiarki, urządzenia, zastawione ciągi komunikacyjne, nieład, niewłaściwe miejsca składowania surowców, wyrobów),
 • skaleczenia, urazy ostrymi narzędziami (piły, dłuta, wiertła itp.),
 • kontakt z szorstkim powierzchniami (krawędzie płyt, odpady materiałów, sęki, drzazgi, pilniki używane do obróbki materiałów),
 • zaprószenia oczu (zaprószenia pyłem drzewnym, trocinami),
 • poparzenia (np. dotknięcie gorących elementów suszarni do drewna).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz